یکشنبه, 19 مرداد 1399
شبکه خبری آب ایران
کمیته تحقیقات

اعضای کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای زنجان

نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی  سمت در کمیته تحقیقات (رئیس، دبیر، عضو ستادی و کارشناس خبره)
آقای یوسف رضاپور لیسانس عمران مدیر عامل و رئیس کمیته تحقیقات
آقای  اسماعیل افشاری لیسانس زراعت و آبیاری مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل و جانشین رئیس کمیته
آقای پرویز قزلباش لیسانس عمران معاون برنامه ریزی و عضو ستادی کمیته
آقای محمد حسین مهانفر فوق لیسانس مدیریت اجرایی معاون حفاظت و بهره برداری و عضو ستادی کمیته
خانم آشوری لیسانس حسابداری معاون برنامه ریزی و عضو ستادی کمیته
آقای سهراب باقری لیسانس عمران مدیر دفتر مطالعات  و عضو ستادی کمیته
آقای دکتر جواد مرادلو  دکترای  مهندسی عمران  کارشناس خبره
آقای دکتر مصطفی نادری دکتری هیدرو ژئولوژی کارشناس خبره
آقای دکتر هومن شربیانی دکتری عمران- آب کارشناس خبره
آقای جعفر رضازاده خیاط فوق لیسانس مهندسی زمین شناسی دبیر کمیته تحقیقات
Powered by DCMS 3.2 / پیاده سازی و پشتیبانی: گروه ديبا