یکشنبه, 29 دی 1398
شبکه خبری آب ایران
کمیته تحقیقات
اخبــار و تــازه ها:

انتخاب و معرفی پژوهشگران نمونه

انتخاب و معرفی پژوهشگران نمونه

معرفی پژوهشگران برتر

انتخاب و معرفی پژوهشگر نمونه شرکت آب منطقه ای زنجان در سال 1397

برگزاری جلسات با اساتید دانشگاه زنجان

بررسی راهکارهای همکاری های پژوهشی

Powered by DCMS 3.2 / پیاده سازی و پشتیبانی: گروه ديبا