پنجشنبه, 14 فروردین 1399
شبکه خبری آب ایران
کمیته تحقیقات
اخبــار و تــازه ها:

انتخاب پژوهشگر برتر سال 98 در شرکت آب منطقه ای زنجان

سرکار خانم مهندس نجمی به عنوان پژوهشگر برتر شرکت در سال 1398 انتخاب گردید.

انتخاب و معرفی پژوهشگران نمونه

انتخاب و معرفی پژوهشگران نمونه

برگزاری جلسات با اساتید دانشگاه زنجان

بررسی راهکارهای همکاری های پژوهشی

Powered by DCMS 3.2 / پیاده سازی و پشتیبانی: گروه ديبا