یکشنبه, 9 آذر 1399
    شبکه خبری آب ایران
    کمیته تحقیقات

    مقدمه

    بر اساس بند ۷ ماده ۷ اساسنامه شرکتهای آب منطقه ای مبنی بر انجام فعالیتهای تحقیقاتی و به منظور افزایش روحیه علمی و خلاقیت پژوهشی کارشناسان بومی استان زنجان و کاهش تمرکز گرائی در تحقیقات کاربردی آب کشور، موضوع تشکیل کمیته تحقیقات در هر یک از شرکتهای آب منطقه ای در چارچوب مفاد نظام نامه تحقیقات انجام گردید. این کمیته متولی بخش تحقیقات در شرکت آب منطقه ای بوده و مسئولیت تصویب پروژه های پژوهشی و نظارت بر جذب اعتبارات تحقیقاتی شرکت آب منطقه ای زنجان و سایر موارد مربوطه را در محدوده اختیارات تعیین شده بعهده دارد  وبا هدف افزایش روحیه علمی و خلاقیت پژوهشی کارشناسان بومی و،نهادینه شدن فرهنگ تحقیق در شرکت آب منطقه ای به وظایف محوله در قالب سیاستهای تحقیقاتی شرکت مدیریت منابع آب ایران عمل می نماید.
    Powered by DCMS 3.2 / پیاده سازی و پشتیبانی: گروه ديبا