سه‌شنبه, 8 مهر 1399
  شبکه خبری آب ایران
  کمیته تحقیقات

  چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
  • کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای زنجان
   • کمیته مطالعات و مدیریت منابع آب، رسوب و اقلیم
    • کمیته سازه، زلزله، زمین شناسی و مدیریت پروژه
     • کمیته محیط زیست و مدیریت کیفی منابع آب
      • کمیته برنامه ریزی، اقتصاد و مدیریت بهره برداری

      Powered by DCMS 3.2 / پیاده سازی و پشتیبانی: گروه ديبا