شنبه, 10 خرداد 1399
شبکه خبری آب ایران
کمیته تحقیقات

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای زنجان
  • کمیته مطالعات و مدیریت منابع آب، رسوب و اقلیم
   • کمیته سازه، زلزله، زمین شناسی و مدیریت پروژه
    • کمیته محیط زیست و مدیریت کیفی منابع آب
     • کمیته برنامه ریزی، اقتصاد و مدیریت بهره برداری

     Powered by DCMS 3.2 / پیاده سازی و پشتیبانی: گروه ديبا